WEB SAYFASI ZİYARETÇİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, veri sorumlusu olduğum www.alerjidoktoru.org  ve http://alerjitestiizmir.com  adresli internet sitelerimi (“İnternet Sitesi”) ziyaret edenlere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında  veri sorumlusu sıfatı ile Prof Dr Ali Kokuludağ tarafından hazırlanmıştır. İnternet Sitesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

 

İŞLENEN  KİŞİSEL  VERİLERİNİZ

İnternet sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için kullanıcının/ziyaretçinin  kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Kişisel bilgileri talep edilmemektedir.  Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme, trafik bilgileri,  internet Protokol(IP)  adresi, tarayıcı bilgileri işlenecektir. 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMACI

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan doğal  hakların kullanılması; yetkili kişi ve kuruluşlara   bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ  VE  HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz ilgili kişi olarak  elektronik ortamda  toplanacaktır. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebi  dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA  AKTARILACAĞI

 

Kişisel verileriniz, veri tabanı  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, web tasarım, bilişim desteği alınan yazılım firmalarıyla, hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir. 

Bu bilgiler, güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır. 

 

ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

 

İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının  tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı  tanır ve Kullanıcı tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir.

 

Kullanıcı internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

ÇEREZ POLİTİKASINA BURAYI TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

KVKK NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Prof Dr Ali Kokuludağ  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi  içeren ıslak imzalı dilekçenizi elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile göndererek muayenehane adresim olarak 1394 Sokak, Sağlık merkezi Apartmanı, No:11 Daire:6 Alsancak İzmir adresine  iletebilirsiniz.

 

KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU’NA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ