KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

PROF DR ALİ KOKULUDAĞ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE  AÇIK RIZA METNİ

Size sunulacak sağlık hizmeti için gerekli olan ve tarafınızdan beyan edilen, ayrıca  hizmetin sunumunda elde edilen sağlık  verilerinizi de içeren kişisel verileriniz; tarafınıza sağlık hizmetinin sunulması, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatı ile Prof Dr Ali Kokuludağ tarafından işlenecektir.

 

VERİ SORUMLUSU

Size sunulacak muayene, tıbbi tanı, tedavi gibi  sağlık hizmeti için gerekli olan ve tarafınızca (ilgili  kişi) sözlü veya yazılı olarak veya  elektronik ortamda  beyan edilen kişisel verileriniz, ayrıca muayenehane çalışanlarına ait kişisel veriler,  veri sorumlusu sıfatı ile Prof Dr Ali KOKULUDAĞ tarafından işlenecektir.

 

İŞLENEN  KİŞİSEL  VERİLERİNİZ

Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum yeriniz ve  tarihiniz gibi kimlik bilgileriniz; telefon numaranız, e-mail adresiniz, iletişim adresiniz gibi iletişim bilgileriniz işlenecektir. Sağlık hizmetinin sunulması amacı ile muayene bulgularınız, kan tahlili, laboratuvar  ve cilt testi sonuçlarınız, ilaç ve aşı reçete bilgileriniz, tedavi bilgileriniz dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelilikli kişisel verileriniz de işlenecektir. Sizin tarafınızdan imzalanan bilgi ve onam formları kapsamında imzanız da işlenebilir. Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgilerı ve kendi rızanız ile verdiğiniz sağlık bilgileriniz de işlenecektir. Özel sağlık sigortasına ait verileriniz, Sosyal Güvenlik kurumu verileriniz, fatura bilgileriniz dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek kişisel verileriniz ve özel kişisel verileriniz işlenecektir. Bu kapsamda tarafımızca işlenmesi gereken kişisel verileriniz, kanunun madde 6 düzenlenmesi uyarınca özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.  Özel nitelikli  kişisel verileriniz sizin açık rızanızın alınması şartı ile işlenir.

İlgili kişinin verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması ilgili kişinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiğinde Prof Dr Ali Kokuludağ’ın hiçbir sorumluluğu olmıyacağı gibi bu nedenle uğranılan zararın tazmin yükümlülüğü tamamen ilgili kişiye ait olacaktır.

 

KVKK  GEREĞİ  KİŞİSEL VERİ  İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA  ARANMAYAN DURUMLAR

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrasında da belirtilen  aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanunun 6. Maddesi, 1. fıkrasındaki, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

Kişilerin sağlık ve cinsel hayat dışındaki diğer özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere, kanunda öngörülen durumlarda veri sahibi ilgili kişinin Açık Rıza aranmaksızın işlenebilir.

 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMACI

Kişisel verileriniz; tarafınıza sağlık hizmetinin sunulması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve verilen sağlık hizmetinin faturalandırılması amacıyla işlenecektir. Kişisel verilerin Korunması Kanundan ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirildiğinin ispatı amacı ile de kaydedilecektir

 

Ayrıca, muayenehanemde çalışanların verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ  VE  HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ilgili kişi olarak sizin sözlü veya yazılı beyanınız ile veya elektronik ortamda  toplanacaktır.

 

Ayrıca, hizmet sunumu için bilgi, randevu, vesair  amaçlar ile telefonla ulaşıldığında veya internet sayfamızı kullandığınızda, muayenehanemi veya internet sitemi  ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Bütün bu veriler 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dayalı olarak toplanmaktadır.  KVKK’nın 5 maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA  AKTARILACAĞI

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigorta şirketleri, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, danışmanlar, denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri için laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

Kişisel verileriniz, tarafınızdan bildirilen ilgili kurum, kuruluş; tıbbi teşhis için gerekli olduğunda tahlil laboratuvarları ile; verilen  sağlık hizmetinin faturalandırılması için  elektronik serbest  makbuzunun (e-smm) hazırlanması için hizmet aldığım yazılım firması ve muhasebe firması ile;  sağlık hizmetinin denetim ve finansmanı için; yasal zorunluluk olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla paylaşılabilecektir.  Sağlık hizmetini yürütmek üzere hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan şirketlere aktırılabilir.  Ayrıca Web sitemin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile verdiğiniz sağlık bilgileriniz web firması ile paylaşılacaktır.

 

Ayrıca hasta doktoru ile veya doktor hastası ile hastalığa ait bilgileri elektronik ortamda (e-mail, telefon mesajı, WhatsApp gibi sosyal medya hesapları ile ) veya fiziksel olarak palaşabilecektir.

 

Tedavinizde kullanılacak ilaçlara ait reçete bilgilerinizi eczane ile paylaşmanız , aşı tedavisi bilgilerinizi aşılarınızı temin ettiği aşı firmaları ile  paylaşmanız ;  size verilen sağlık hizmetinin finansmanı için doldurulan formaların  özel sağlık sigorta firmasıyla paylaşmanız; bir başka hekime mauayene olmanız gerektiğinde yazılan konsultasyon yazısını başvurduğunuz hekim ile paylaşmanız sizin  sorumluluğunuzdadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Prof Dr Ali Kokuludağ, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Yurt dışına  tarafımızdan doğrudan bir veri aktarımı yapılmamaktadır.  Ancak, veri tabanı yurt dışında olan ve hizmet aldığımız e-smm yazılım firması, web sayfasını yapan  yazılım firmalarınca, merkezi yurt dışında bulunan ve aşılarınızı temin eden aşı firmalarınca kişisel verileriniz  yurt dışına aktarılabilecektir.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz.

 

KVKK NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Prof Dr Ali Kokuludağ  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi  içeren ıslak imzalı dilekçenizi elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderek muayenehane adresim olarak 1394 Sokak, Sağlık merkezi Apartmanı, No:11 Daire:6 Alsancak İzmir adresine  iletebilirsiniz.

KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU’NA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerinizi muayenehanemde, sağlık hizmetininin yürütülmesi için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan şirketlerde, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel verileriniz, yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korunmaktadır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla teknik ve idari güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Muayene sonucu size verilen epikriz raporunun, test sonuçlarının, aşı reçetelerinin, ilaç reçetelerinin başka bir hekime yönlendirirken yazılan konsultasyon yazılarının gizliliğinin korunması ve aktarılması  sorumluluğu size  ve  tarafınızdan aktarılan üçüncü kişilere ait olacaktır.

RIZA VERME

Yukarıda belirtilen ve tarafıma sözlü olarak da ayrıntılarıyla açıklanan sağlık hizmetiyle ilgili olarak Prof. Dr. Ali Kokuludağ tarafından KVK mevzuat uyarınca  Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi; kişisel verilerimin işleneceğini anladım ve muvafakat ediyorum.

 

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda aydınlatma metninde yer verilen vasıtalardan dilediğimi seçerek size talebimi iletebileceğimi biliyorum

 

 

İLGİLİ KİŞİNİN                                                                                                 .. /.. /2021

 

Ad-Soyadı :

 

TCKN      :                                                                                          imza

 

 

DÖKÜMANIN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYIN